top of page

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารผลงานด้วย OKRs 

4.jpg

การนำแนวทางการบริหารผลงานด้วย OKRs (Objectives and Key Results) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีผลงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด และสร้างความสำเร็จแบบยั่งยืนให้กับองค์กร 

การดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การออกแบบกระบวนการบริหารผลงานด้วย OKRs ให้เหมาะกับองค์กร รวมถึงการปรับระบบงานอื่นๆ ในองค์กรให้สอดคล้องกับ OKRs ที่นำมาใช้ 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อกับการนำ OKRs มาใช้ 

3. การพัฒนาทักษะบุคคล ในการกำหนด และติดตามผลงานตาม OKRs เพื่อให้การนำ OKRs มาใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

รูปแบบการดำเนินการ 

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กร เพื่อประเมินความต้องการ และความหวังในการนำ OKRs มาใช้ 

2. ประเมินองค์กรเบื้องต้น ถึงระบบที่มีอยู่ ปัญหาการบริหารผลงานที่เกิดขึ้น รวมถึงความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และบุคลากร 

3. จัดทำแผนการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change management plan) ทั้งในส่วนของการออกแบบระบบใหม่ การปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

5. การออกแบบระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และการทบทวน OKRs 

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ 

ขึ้นอยู่กับขอบเขต และขนาดของโครงการ 

ทีมที่ปรึกษา 

กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กร และบุคลากรในด้านต่างๆ 

bottom of page