การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2564


ในปัจจุบัน...การที่องค์กรจะสามารถแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง และรักษาความเป็นเลิศไว้ได้อย่างยั่งยืนหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าองค์กรนั้นๆ จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้หรือไม่...คำว่า นวัตกรรม ไม่ได้จำกัดเฉพาะการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือบริการใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ๆ หรือการสร้างให้เกิดคุณค่าใหม่ๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนวัตกรรมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับเล็กๆ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด


Dr. Harry Hertz อดีตผู้อำนวยการของ Baldrige Performance Excellence Program ซึ่งดูแลการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของอเมริกา ได้เคยกล่าวไว้ว่า นวัตกรรม จะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ โอกาสที่มีการพิจารณาแล้วว่าจะให้ผลดีมากกว่าผลเสีย กับ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม


คำถามคือ...แล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนหล่ะ...ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม


Dr. Harry Hertz ได้บอกต่อว่า แนวทางที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น


  1. การสร้างให้เกิดความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการทำงาน ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

  2. การส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิด ไม่มีระบบชนชั้นในองค์กร ที่มีการแบ่งว่ากลุ่มหนึ่งคิด และให้อีกกลุ่มหนึ่งทำ การเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

  3. การส่งเสริมให้คนเก่งๆ ในองค์กร ได้แสดงศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่

  4. การสรรหาพนักงานใหม่ๆ ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วย เพื่อให้เกิดความคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร

  5. การส่งเสริมให้กลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมอง และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป

  6. การเปิดโอกาสให้หุ้นส่วน ผู้รับจ้าง และลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร

  7. การสนับสนุนความเสี่ยงที่เห็นว่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย รวมถึงการให้รางวัลกับความล้มเหลว เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

  8. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณสมบัติของการเป็น นวัตกร (Innovators)


เป็นอย่างไรบ้างครับ...จะเห็นได้ว่า นวัตกรรม เป็นสิ่งที่สร้างได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและตั้งใจของเราดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น