top of page

(ep06) ทำทีมอย่างไรให้เวิร์ค

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2565เห็นหลายองค์กร มักจะตั้งค่านิยมองค์กรว่า ทำงานเป็นทีม หรือ Teamwork กัน ผมเคยมีโอกาสไปถามในหลายๆ องค์กร ว่าแล้วเราจะทำกันอย่างไรดีเพื่อให้ทีมมันเวิร์ค อย่างที่ต้องการ คำตอบ มักจะเป็นความเงียบ หรือบางทีก็ได้ยินเสียงแบบที่ไม่ค่อยจะมั่นใจนักว่า ก็มอบหมายให้ทำงานร่วมกันบ้าง ทำงานข้ามสายงานกันบ้าง หรือบางทีตอบว่า เรามีกลุ่มคุณภาพในการปรับปรุงงาน น่าจะหมายถึงการทำงานเป็นทีมแล้ว


ผมว่าที่ตอบมาน่าจะเป็นแค่รูปแบบของการทำงานเป็นทีม ที่เอาหลายๆ คนมาทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่การจะทำให้การทำงานร่วมกันนี้ ทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ และผู้คนยินดีที่จะร่วมกันทำด้วยนั้น น่าจะมีอะไรมากกว่านี้


ครั้งหนึ่ง กูเกิล มีโครงการสำรวจ เพื่อค้นหาปัจจัยที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากลักษณะงานของกูเกิลส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบโครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย


โครงการสำรวจนี้ชื่อว่า อริสโตเติล (Aristotle) โดยเป็นการศึกษาถึงปัจจัยร่วมของทีมงานต่างๆ ในกูเกิลที่สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมีปัจจัยใดที่ขาดหายไป จนส่งผลให้การทำงานของหลายๆ ทีมไม่ประสบความสำเร็จ

.

จากการศึกษากว่า 2 ปี กับทีมงานกว่า 180 ทีมที่ทำงานอยู่ในกูเกิล มีการสัมภาษณ์พนักงานในทีมงานต่างๆ มากกว่า 200 ครั้ง แล้วก็พบว่าการทำงานของทีมงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่


1. ความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) สมาชิกในทีมมีความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม หรือเสนอแนะกับสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อเห็นว่าความคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงาน และกับองค์กร โดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะได้รับความเดือดร้อน หรือถูกมองในทางไม่ดี หรือกลัวว่าจะได้รับการต่อว่าให้เสียหาย


2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Dependability) เป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกในทีมที่มีต่อสมาชิกด้วยกัน ว่าจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย และกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงจะช่วยยกระดับการทำงานของทีมและองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นได้


3. โครงสร้างและความชัดเจน (Structure and Clarity) สมาชิกในทีมต่างรับรู้และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในทีม และในองค์กรอย่างชัดเจน รวมถึงเข้าใจในแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งของตัวเอง ของทีม และขององค์กรอย่างชัดเจนด้วย


4. ความหมาย (Meaning) สมาชิกในทีมตระหนักรู้ว่างานของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญต่อสมาชิกในทีมมากน้อยเพียงใด การทำงานของตนเองมีผลกระทบต่อคนอื่นในทีมอย่างไร เข้าใจถึงคุณค่าของตัวเองที่มีต่อทีมและองค์กร รู้ถึงเหตุผลของการมีเราอยู่ในทีม


5. ผลกระทบ (Impact) สมาชิกในทีมรับรู้ถึงความสำคัญของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ รู้ถึงคุณค่าของงานที่ทีมกำลังทำว่ามีผลกระทบต่อองค์กร ต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่อโลกอย่างไร และเกิดความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นให้ได้


และจากการศึกษาในปัจจัยทั้ง 5 ด้านนี้ พบว่าปัจจัยที่หนึ่ง นั่นคือ ความปลอดภัยทางจิตใจ จะมีความสำคัญที่สุด และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะส่งผลอย่างมากที่จะทำให้เกิดปัจจัยอื่นๆ ที่เหลือด้วย


ผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ และมองว่าถ้าเราสามารถสร้างให้เกิดปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ขึ้นในทีมงาน และในองค์กร นอกจากจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมมันเวิร์ค สามารถบรรลุเป้าหมายของงานอย่างที่ต้องการได้แล้ว อีกด้านหนึ่ง ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นด้วย และทำให้ความสัมพันธ์ของคนในทีม ในองค์กรดีขึ้นด้วย ลองดูนะครับ

ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page