top of page

(ep20) OKRs @ 1 page

อัปเดตเมื่อ 17 ธ.ค. 2565



OKRs จะมาจากคำว่า Objective และ Key results โดย O หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้ประสบความสำเร็จ มีลักษณะสำคัญคือ 1) เป็นเรื่องสำคัญ สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 2) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่คลุมเครือ 3) เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างก้าวกระโดด 4) มีความท้าทาย แต่ยังเป็นไปได้ และ 5) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ


ส่วน KRs หมายถึง การระบุว่าเราจะทำให้วัตถุประสงค์นั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไร โดยลักษณะสำคัญของ KRs คือ 1) แสดงถึงการวัดความก้าวหน้า ความสำเร็จ ไม่ใช่ระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนการทำงานที่จะต้องทำ 2) มีความเฉพาะเจาะจง 3) มีกำหนดเวลาแน่นอน 4) ท้าทายแต่เป็นไปได้ และ 5) สามารถวัด และตรวจสอบได้


ในการกำหนด OKRs จะประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ข้อ F A C T S ซึ่งประกอบด้วย 1) Focus ทำในเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อองค์กร 2) Alignment มีการถ่ายทอดสอดคล้องกันทั่วองค์กร ทุกคนทำงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน สอดประสานกัน 3) Commitment มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการดำเนินตาม OKRs ที่กำหนดไว้ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ 4) Tracking การติดตามผลการดำเนินงานทั้งความก้าวหน้า และความสำเร็จอย่างใกล้ชิด และเป็นประจำ เช่น ทุกเดือน (บางองค์กรก็มีการติดตามทุกสัปดาห์) และ 5) Stretch จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด และถึงแม้ว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้ว ก็จะขยายเป้าหมายออกไปอีก เพื่อให้ได้ผลดีขึ้นไปอีก


วงจรการทำงานของ OKRs จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) การกำหนด - Set up 2) การติดตาม - Track และ 3) การทบทวน - Review


1) การกำหนด OKRs


OKRs ที่กำหนดขึ้น จะต้องสอดคล้องกันกับทิศทางขององค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่องค์กรใช้ โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเป็น OKRs ระยะสั้น เช่น 3 เดือน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


ซึ่งจาก OKRs ระดับบริษัท ก็มีจะมีการถ่ายทอดตามลำดับสู่ OKRs ระดับหน่วยงานหรือทีมงาน และลงสู่ระดับบุคคลตามลำดับ หรือการกำหนด OKRs ของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละบุคคลจะต้องสอดคล้องกับ OKRs ของบริษัท ซึ่งการกำหนด OKRs จะมี 2 ลักษณะคือ Committed OKRs เป็นการตั้งเป้าหมายแบบเติบโตตามลำดับขั้น เช่น 20% หรือ 40% แต่มีความต่อเนื่อง และ Aspirational OKRs เป็นการตั้งเป้าหมายแบบเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น โตขึ้น 10 เท่า หรือ 10X


เมื่อกำหนด OKRs แล้วก็จะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้ OKRs บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือที่เรียกว่า Key Action นั่นเอง


2) การติดตามผลการดำเนินงาน


เมื่อมีการนำ OKRs ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานว่ามีความก้าวหน้า หรือความสำเร็จอย่างไรบ้าง ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานนี้ หลายองค์กรจะเรียกว่า Check-In โดยทั่วไป มักจะติดตามกันเป็นรายเดือน (บางองค์กรก็จะเป็นรายสัปดาห์)


ทั้งนี้การทบทวนติดตามผลการดำเนินงาน จะเป็นการที่หัวหน้าทำการติดตามกับลูกน้องที่เป็นเจ้าของ OKRs โดยเนื้อหาการพูดคุยหรือสนทนา (Conversation) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนั่นคือ Backward ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น และ Forward หลังจากนี้จะทำอะไรต่อไป เพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น บรรลุตามเป้าหมาย


ทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของ OKRs นี้คือ Coaching

นั่นคือผู้บริหารหรือหัวหน้าจะใช้การตั้งคำถาม การฟัง การจับประเด็น การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการให้กำลังใจ ชื่นชม ยินดี (Recognition) รวมถึงการยินดีรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดพัฒนาที่แท้จริงทั้งกับองค์กร พนักงาน และตัวหัวหน้าเองด้วย


3) การทบทวนหลังดำเนินงาน


เมื่อเสร็จสิ้นรอบเวลาของการดำเนินการ OKRs เช่น รายไตรมาส พนักงานที่เป็นเจ้าของ OKRs จะต้องมีการทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทำการประเมินตนเองโดยการให้คะแนนผลงานของตัวเอง และวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตัวเองที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น


รวมไปถึงการพิจารณาทบทวน OKRs ที่รับผิดชอบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น ยังคงดำเนินการต่อเพราะยังไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือทำ OKRs เรื่องเดิมแต่ขยายเป้าหมายให้เพิ่มสูงขึ้น หรือเปลี่ยนไปทำ OKRs เรื่องอื่น


อีกประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกถามบ่อยๆ คือ ควรนำเรื่องของ OKRs มาใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานหรือไม่ ขอสรุปสั้นๆ เลยว่าควรจะเอามาเชื่อมไว้ด้วย แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในการประเมินผลงานของพนักงานประจำปี ควรจะมีการพิจารณาจากหลายๆ เรื่องรวมกัน เช่น จากผลการดำเนินงานตาม OKRs จากการประเมินของหัวหน้าในช่วงที่มีการติตดามผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือ Check-In จากพฤติกรรมที่สอดคล้องกันกับค่านิยมขององค์กร จากการสำรวจความผูกพันของพนักงาน จากการมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ขององค์กร จากการให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมงานในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น


ทั้งหมดเป็นคำอธิบายของ OKRs in 1 page


ดู 1,636 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page