top of page

ประสบการณ์ OKRs ของ Labiotech

อัปเดตเมื่อ 19 พ.ค. 2564บริษัท Labiotech เป็น Startup แห่งหนึ่งในยุโรปที่ทำงานด้านสื่อดิจิตอลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งทางด้านข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยมีจุดมุ่งหมยที่จะสร้างยุคถัดไปของสื่อดิจิตอลสำหรับไบโอเทค (We are building the next generation of digital media for biotech)
Joachim Eeckhout ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ เล่าว่าบริษัทได้ตัดสินใจนำ OKRs มาใช้ในการบริหารงานหลังจากที่ได้ไปฟังการบรรยายเรื่องนี้ที่ Google มา โดยมีขั้นตอนของการนำ OKRs มาใช้ที่ Labiotech อยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย


1. การจัดทำร่างของ OKRs ระดับบริษัท โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

2. จัดฝึกอบรมทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs

3. จากนั้นให้ทุกๆ คนจะทำการร่าง OKRs ของตัวเองขึ้นมา ให้สอดคล้องกันกับ OKRs ระดับบริษัท

4. จัดให้มีการพูดคุยกันเพื่อให้มั่นใจว่า OKRs ที่กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องกันทั้งบริษัท

5. เริ่มต้นนำไปใช้งาน และมีการติดตามผลทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส


ทั้งนี้ทาง Labiotech ได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน OKRs โดยเริ่มต้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 ไว้ดังนี้


เริ่มจากเดือนมีนาคม ทางผู้บริหารของ Labiotech ได้มีการตัดสินใจที่จะนำระบบ OKRs มาใช้ในองค์กร โดยได้ร่วมกันจัดทำร่างของ OKRs ในระดับบริษัทขึ้นมา จากนั้นในเดือนเมษายน ทางบริษัท ก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ OKRs ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้มีความรู้และความเข้าใจใน OKRs จากนั้นได้มอบหมายให้พนักงานทำการกำหนด OKRs สำหรับไตรมาส 2 ขึ้นมาโดยให้สอดคล้องกับ OKRs ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ด้วย


พอมาถึงเดือนพฤษภาคม ได้มีการนำเสนอ OKRs ของทั้งบริษัท และเริ่มต้นการนำ OKRs ที่กำหนดไว้มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น จากนั้นในเดือนมิถุนายน ก็เริ่มให้มีการติดตามความก้าวหน้าของ OKRs เป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน


และเมื่อถึงเดือนกรกฏาคม ซึ่งครบไตรมาสแรกของการนำ OKRs มาใช้ ทาง Labiotech ก็ได้มีการทบทวนและให้คะแนนผลการดำเนินงานตาม OKRs เป็นครั้งที่ 1 รวมถึงได้มีการจัดเตรียม OKRs สำหรับการดำเนินงานในไตรมาสต่อไป


สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตาม OKRs ของ Labiotech นั้นจะมีการกำหนดตารางเวลาในการดำเนินการไว้มีทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส ดังนี้


ในทุกวันจันทร์ จะเป็นการเริ่มต้นทำงานตามแผนงานที่ได้มีการคุยกันไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยทุกคนจะมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสัปดาห์นี้จะต้องทำอะไรกันบ้าง และเมื่อถึงวันศุกร์ ก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่ามีอะไรที่ทำแล้วสำเร็จบ้าง มีการติดตามความก้าวหน้าของ KR ต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจหรือไม่ มีอะไรที่ทำได้สำเร็จบ้าง และวางแผนกันว่าในสัปดาห์ถัดไป จะต้องทำอะไรบ้าง มีอะไรต้องเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิมที่ได้วางไว้


เมื่อถึงสิ้นเดือน ก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของ OKRs ทั้งหมด โดยเป็นการประชุมแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างเจ้าของ OKRs กับผู้จัดการ รวมถึงจะมีการติดตามแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายใน OKRs ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท


และเมื่อถึงช่วงสิ้นไตรมาสตามรอบเวลาของ OKRs ก็จะมีการให้เจ้าของ OKRs ได้ให้คะแนนกับผลงานของตัวเอง รวมถึงสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อะไรที่ทำได้สำเร็จ อะไรที่ไม่สำเร็จ รวมไปถึงมีการพิจารณาว่า OKRs ที่กำหนดมานั้นง่ายเกินไป หรือยากเกินไป เพื่อเป็นการเรียนรู้สำหรับการกำหนด OKRs ในรอบต่อไป จากนั้นจึงนำมาสู่การพิจารณาถึง OKRs ในไตรมาสถัดไปว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง


นอกจากนั้น ทางผู้บริหารของ Labiotech ยังได้มีการสรุปประเด็นที่สำคัญของ OKRs ไว้ดังนี้


  • กำหนดวัตถุประสงค์ 3-5 เรื่องในแต่ละไตรมาส และกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญในแต่ละวัตถุประสงค์

  • อย่างน้อย 50% ของวัตถุประสงค์ ควรจะเป็นการกำหนดมาจากทีมงาน

  • ให้วางใจในมุมมองของทีมงาน พวกเขาจะบอกคุณได้มากกว่าที่คุณคิดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

  • คะแนนในแต่ละไตรมาส ควรอยู่ที่ 60-70% อย่าปล่อยให้ถึง 100% เพราะระบบ OKRs ไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้น

  • มันไม่ใช่ระบบการประเมินผลงาน อย่าใช้ OKRs สำหรับการกล่าวโทษหรือหาผู้กระทำความผิด

  • OKRs จะใช้สำหรับเป็นแนวทางการทำงานของทีม และสร้างวงจรการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างสมาชิกทั้งหมดของบริษัท


ทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าจากปากของผู้บริหาร Startup แห่งหนึ่งที่มีการนำ OKRs มาใช้ในการบริหาผลงานขององค์กรดู 121 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page