top of page

(ep12) OKRs @ Baidu

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2565หากพูดถึง Search Engine ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง Google แต่ไม่ใช่สำหรับคนจีน เพราะ Search Engine สำหรับคนจีน จะใช้แต่ Baidu (อ่านว่า ไป่ตู้) ที่ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของจีนที่ใหญ่ไม่แพ้ Alibaba หรือ Tencent เลย


ภายหลังจากการกลับเข้ามาร่วมงานอีกครั้งของ Shanshan Sui ในตำแหน่ง Vice President ที่ดูแลรับผิดชอบด้าน HR รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน Baidu เมื่อปลายปี 2017 เธอได้นำเรื่องของ OKRs (Objectives and Key Results) มาใช้ในการบริหารผลงานของพนักงานด้วย


จากบทความในนิตยสารฉบับหนึ่ง ระบุว่า Baidu ได้มีการนำ OKRs มาใช้ในองค์กรตั้งแต่ธันวาคม ปี 2018 โดย Robin Li ซึ่งเป็นประธานและ CEO ของ Baidu ได้มีการกำหนด OKRs ของบริษัทขึ้นมา และกำหนดให้พนักงานทั้งหมดของ Baidu ได้จัดทำ และนำเสนอ OKRs ของตัวเองในช่วงเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ OKRs ของ Baidu ที่กำหนดโดย Robin Li ประกอบด้วย


O1 สร้างระบบนิเวศน์มือถือของ Baidu ให้รุ่งเรืองและมีสมรรถนะสูงเป็นประวัติการณ์


KR1 มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย การใช้งาน ความน่าสนใจ ความภักดี ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงขยายเวลาในการใช้งานโดยรวมของผลิตภัณฑ์ Baidu


KR2 สร้างการเติบโตด้านรายได้ จากการรักษาชื่อเสียงของตราสินค้า และการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม โดยมีรายได้ที่ xx พันล้าน และเติบโต X %


KR3 สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายแรกและไม่ทำตามใคร (Not me too, me later)


O2 พัฒนา AI ให้เป็นกระแสหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


KR1 ขยายเข้าสู่สิบล้านครัวเรือน และเพิ่มจำนวนของการใช้งานรายวันมากกว่า X พันล้านครั้ง


KR2 พัฒนาระบบการขับขี่และการขนส่งอัจฉริยะ และมีรายได้ที่โตขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2019 และ 2020


KR3 พัฒนาธุรกิจ Cloud และ AI2B ให้เป็นบริษัทแรกที่มีขนาด x ล้านล้านของอุตสาหกรรม


O3 เพิ่มขีดความสามารถของ Baidu เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว


KR1 นำระบบ OKRs มาใช้ให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดต้นทุนการสื่อสารและการประสานงาน ส่งเสริมบุคลากรให้พยายามมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น และสร้างผลงานที่ดีกว่าการใช้ KPI


KR2 สร้างให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตั้งแต่ ESTAFF ไปจนถึงพนักงานส่วนหน้า ทำให้พนักงานมีความเต็มใจ และสามารถขับเคลื่อนงานด้วยตัวเองให้ได้มากว่างานที่รับผิดชอบ


KR3 สร้างกระบวนการบริหารจัดการที่ช่วยให้องค์กรทำงานได้ตามปกติ และรักษาสภาวะต่างๆ ในองค์กรในคงที่ (Management Metabolism) รวมถึงสร้างกลไกในการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างน้อยสองด้าน


บทความนี้เป็นการแปลและเรียบเรียงจากฉบับภาษาอังกฤษที่มีการแปลมาจากฉบับภาษาจีนอีกทีหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาอาจจะมีการผิดพลาดได้ดู 100 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page