กฎ OKRs 7 ข้อจาก Andy Grove

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2564


ในหนังสือ Measure What Matters (ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs) ได้พูดถึงหลักการหรือกฎที่สำคัญของการนำ OKRs มาใช้ ที่กำหนดโดย Andy Grove ผู้ที่คิดค้น OKRs ขึ้นมา มีทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่


1. น้อยแต่มาก (Less is more)


วัตถุประสงค์ (Objectives) ของ OKRs จะมีเพียง 3-5 เรื่องต่อหนึ่งรอบเวลาการบริหารผลงาน ทั้งในระดับองค์กร ทีมงาน และระดับบุคคล โดยเน้นทำในเรื่องที่สำคัญที่สุดกับองค์กรเท่านั้น และเช่นกันในแต่ละวัตถุประสงค์ จะกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results) ไม่เกิน 5 ข้อเท่านั้น โดยเลือกที่สำคัญและมีผลต่อวัตถุประสงค์จริงๆ


2. กำหนดเป้าหมายจากล่างขึ้นบน (Set goal from the bottom up)


จะต้องเปิดโอกาสให้พนักงาน และทีมงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน ความรับผิดชอบ และความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยผู้บริหารจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่กำหนด จะเป็นประโยชน์กับองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานได้เกิดการพัฒนาด้วย


3. ไม่เผด็จการ (No dictating)


OKRs จะเป็นการทำงานร่วมกันของคนทั้งองค์กร ที่เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและการร่วมกำหนดเป้าหมาย จะไม่เป็นการกำหนดทั้งหมดโดยผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงผู้เดียว ความคิดร่วมกันของทั้งองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมาย


4. มีความยืดหยุ่น (Stay flexible)


หากพบว่า OKRs ที่กำหนดไว้ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเห็นว่า OKRs นั้นไม่จำเป็นแล้ว หรือจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม OKRs ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงสิ้นปีเท่านั้น


5. กล้าล้มเหลว (Dare to fail)


การตั้งเป้าหมายจะต้องมีความท้าทาย หรือที่เรียกว่า Aspirational OKRs ซึ่งเป้าหมายแบบนี้ไม่ง่ายที่จะบรรลุผลสำเร็จ แต่ก็จำเป็นหากต้องการที่จะยิ่งใหญ่ ดังนั้น การจะตั้งเป้าหมายให้ได้แบบนี้ ต้องกล้าที่ล้มเหลว และมองความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อไป


6. เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่อาวุธ (A tool, not a weapon)


OKRs จะนำมาใช้ในการส่งเสริมให้คนในองค์กรได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการทำงานของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร กล้าทำงานที่ท้าทาย และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน OKRs จะไม่นำมาใช้ในการตัดสินหรือประเมินผลงานของพนักงาน รวมถึงนำมาผูกไว้กับการให้ผลตอบแทนมากเสียจนทำให้คนในองค์กร ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง หรือทำงานที่ท้าทาย


7. อดทน แน่วแน่ (Be patient)


การนำ OKRs มาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ย่อมต้องเจอปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งจากการต่อต้านจากคนในองค์กรที่อาจจะยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือความไม่พร้อมของระบบการทำงานที่มีอยู่แล้วในองค์กร ทำให้อาจไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ซึ่งต้องใช้ความอดทน และมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำระบบนี้มาใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดู 311 ครั้ง0 ความคิดเห็น