top of page

(ep11) Retrospective ใน Agile กับ Check-In ใน OKRs เหมือนหรือต่างกันอย่างไร eo

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2565


วันก่อนมีคำถามว่า Retrospective กับ Check-In ต่างกันอย่างไร ตอนแรกก็งงๆ ว่าคืออะไร จะว่าเป็นวงดนตรี อันนั้นก็ Retrospect ไม่มี tive พอนึกไปนึกมา อ๋อ คนถามคงจะหมายถึง Retrospective ใน Agile


คำว่า Retrospective จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการทำงานของทีม Agile เมื่อครบรอบของการทำงาน เช่น 2 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ โดยทีมงานที่ทำงานร่วมกัน จะมาพูดคุยร่วมกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการที่กำลังทำอยู่ มีความก้าวหน้า ความสำเร็จ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง การวิเคราะห์ร่วมกันถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไข รวมไปถึงการพิจารณาร่วมกันถึงสิ่งที่ทีมจะดำเนินการต่อไป อะไรคือสิ่งที่จะคงไว้ อะไรคือสิ่งที่จะยกเลิก รวมถึงอะไรจะเป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในการทำงานต่อไป


ส่วน Check-In ใน OKRs จะเป็นการประชุมแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-one meeting) ระหว่างเจ้าของ OKRs กับหัวหน้าของตัวเอง เพื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินการต่อไป โดยการ Check-In จะดำเนินการเมื่อเริ่มกำหนด OKRs ในระหว่างดำเนินการ เช่น ทุกเดือน ทุก 2 สัปดาห์ และเมื่อครบรอบของ OKRs เช่น สิ้นสุดไตรมาส โดยการพูดคุย (Conversation) จะเน้นที่การบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของ OKRs มากกว่า ผ่านการตั้งคำถามจากหัวหน้า (อาจจะมีการแนะนำบ้าง แต่ไม่ใช่การสั่ง)


เนื้อหาในการคุยของ Check-In จะแบ่งเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือการมองย้อนกลับไปที่ผ่านมา (Look Backward) ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการดำเนินการตาม OKRs มีความก้าวหน้าหรือความสำเร็จอะไรบ้าง ให้วิเคราะห์ว่าทำอะไรได้ดี อะไรที่ยังไม่ดี ต้องปรับปรุง และส่วนที่สอง คือการมองไปข้างหน้า (Look Forward) ว่าต่อจากนี้จะทำอะไรต่อ มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และต้องการการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือบริษัทอะไรบ้างไหม เพื่อให้การดำเนินงานตาม OKRs บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


จะเห็นได้ว่าทั้ง Retrospective และ Check-In มีความคล้ายกันมากในเนื้อหาของการพูดคุย คือเน้นติดตามผลการดำเนินงาน และการกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป แต่ที่มีความต่างกันคือองค์ประกอบของสมาชิกในการพูดคุย โดย Retrospective จะเป็นการพูดคุยกันของสมาชิกในทีม ส่วน Check-In จะเป็นการพูดคุยกันระหว่างเจ้าของ OKRs และหัวหน้า


ทั้งนี้บางองค์กร ก็มีการนำทั้ง Retrospective และ Check-In มาใช้ร่วมกันด้วย นั่นคือมีทั้งการติดตามผลการดำเนินงานแบบเฉพาะตัว (Individual OKRs) และการติดตามผลการดำเนินงานแบบทีม (Team OKRs) เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกัน มีการ Feedback กันระหว่างสมาชิกในทีม การชื่นชมยินดี การขอบคุณขอโทษ และการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งของส่วนบุคคล และของทีม


กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ / 010762

ดู 348 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page